คู่มือการใช้งาน Ruision PAD RS-H658

อุปกรณ์สายต่อพ่วง Ruision PAD RS-H658

หมายเลข รายละเอียด
J1 Access control (output) 1 and 2 normal open, default normal open, identification passed when the connection, (alarm output 2)
  3 and 4 normal close, default normal close, identification passed when the disconnection , (alarm output 2)
J2 Reset key  
J3 Power connector DC 12V
J4 Alarm outoput GND+ALMO alarm output 1,without action output 3.3V, with action output 0V
J5 Weigand connector -WGIN0 +WGIN1 (input)
J6 RJ45 100M
J7 USB 5V DM DP GND

 

การติดตั้งอุปกรณ์ Ruision PAD RS-H658 ที่ดี

Screen Shot 2563-06-29 at 16.45.51

การติดตั้งอุปกรณ์ระยะที่ดีที่สุด บุคคลห่างจากตัว PAD ระยะ 0.5 เมตร

 

การเริ่มต้นตั้งค่าใช้งาน Ruision PAD RS-H658 ครั้งแรก

1. ทำการเสียบสาย Lan เข้าอุปกรณ์ และตั้ง IP Address บน Computer ให้อยู่ใน Network 192.168.1.xx/24

2. ใส่ IP Address ของ Ruision ที่ IP 192.168.1.8 (Default IP)

3. Username : admin / Password : (เว้นว่าง ไม่ต้องใส่)

4. ให้ทำการ Download Plug-in และ ติดตั้ง Plug-in โดยให้ทำการปิด Browser ก่อนทำการติดตั้ง

Screen Shot 2563-06-29 at 16.36.25

Screen Shot 2563-06-29 at 16.56.26

5. เปิด Internet Explorer ใหม่

หมายเหตุ

หากติดตั้งไม่ได้ ให้ทำการตรวจสอบ ActiveX Filtering ของ Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ของท่าน

Screen Shot 2563-06-29 at 16.39.18

ให้ทำการ Turn off ActiveX Filtering และ ทำการติดตั้ง Plug-in อีกครั้ง 

 

การตั้งค่า Smart Configuration

 1. Face Detection

Screen Shot 2563-06-29 at 16.58.13

เป็นการกำหนดขนาดของใบหน้าที่ต้องการให้อุปกรณ์ตรวจจับ

A: Face Filter : คือการใช้ค่าระยะเริ่มต้นของอุปกรณ์ในการตรวจจับ

B: Max Face กรอบสีเขียว : คือขนาดหน้าที่ใหญ่ที่สุดที่เราต้องการให้อปุกรณ์ตรวจจับ โดยคิอเป็น Pixel (ระยะที่ใบหน้าใกล้อุปกรณ์)

C: Min Face กรอบสีน้ำเงิน : คือขนาดหน้าที่เล็กที่สุดที่เราต้องการให้อปุกรณ์ตรวจจับ โดยคิอเป็น Pixel (ระยะที่ใบหน้าไกลจากอุปกรณ์)

2. information Overlay เป็นการ Enable ตัวกรอบ Detect เมื่อเจอใบหน้า หากไม่ต้องการแสดงให้ทำการ Disable

3. Live Testing : เป็น Feature Liveness Detection คือการป้องกันการใช้รูปปลอมแปลง

การตั้งค่า Door Access

Screen Shot 2563-06-29 at 17.10.27

เป็นการกำหนดเงื่อนไขการใช้ Acess Control เพื่อเข้าประตู โดยสามารถกำหนดได้ดังนี้

Face Recognition : คือการตรวจเช็คใบหน้าอย่างเดียวเพื่อเข้า-ออกประตู

Temperature : คือการตรวจเช็คด้วอุณหภูมิอย่างเดียวเพื่อเข้า-ออกประตู

Temperature & Face : คือการใช้อุณหภูมิ และ ใบหน้า เพื่อเข้า-ออกประตู

Temperature & Mask : คือการตรวจจับด้วยอุณหภูมิ และ ต้องสวมหน้ากาก เพื่อเข้าออกประตู

การตั้งค่า Face Mask Detect

Screen Shot 2563-06-29 at 17.15.33

คือการกำหนดว่าให้ระบบตรวจสอบการใส่หน้ากากหรือไม่ โดยสามารถกำหนดเลือกการใช้งานได้ดังนี้

Disable : คือการปิดไม่ให้ระบบตรวจสอบหน้ากาก

Has Face Mask Alarm : คือการให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการส่วมหน้ากาก

No Face Mask Alarm : คือการให้ระบบแจ้งเดตือนเมื่อไม่มีการส่วมหน้ากาก

โดยระบบสามารถกำหนดให้แจ้งเตือนด้วยเสียง (Voice alarm) และ สามารถกำหนดให้ Trigger Alarm output 1 ได้ 

การตั้งค่า Temperature monitoring

Screen Shot 2563-06-29 at 17.19.42

Stack head frame : คือให้แสดงรูปศีรษะบนตัวอุปกรณ์หรือไม่

Temperature Monitoring : คือ การเปิด-ปิดระบบว่าให้ทำการตรวจจับอุณหภูมิหรือไม่

Show Temperauture : คือ การเปิด-ปิดว่าจะให้แสดงอุณหภูมิหรือไม่

Temperature Unit : คือ แสดงหน่วยอุณหภูมิ

Whether enable temperature compensation : ให้ทำการเปิด-ปิด การชดเชยอุณหภูมิหรือไม่ (Calibation ตัวอุปกรณ์)

Screen Shot 2563-06-29 at 17.25.48

สามารถทำการชดเชยอุณหภูมิได้ -2.0 ถึง +2.0 

Scope of normal temperature : คือช่วงอุณหภูมิที่ระบบตรวจสอบว่าเป็นอุณหภูมิปกติ (ตัวอย่างนี้คือ 35.6 องศา - 37.2 องศา)

Alarm of Abnormal temperature : การแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิผิดปกติ โดย Voice Alarm, Mobile Push, Trigger alarm output1

 การตั้งค่า Facebook Config

Screen Shot 2563-06-29 at 17.32.58

คือการตั้งค่า library บนตัวอุปกรณ์ โดยสามารถกำหนดได้เพียง 3 กลุ่มเท่านั้น

1. unBindGroup : คือกลุ่มที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น Whitelist Group หรือ Blacklist Group

2. Whitelistgroup : คือกลุ่มที่สามารถ Access เข้าออกประตูได้

3. Blacklistgroup : คือกลุ่มที่ไม่สามาถเข้าออกประตูได้ และ ระบบแจ้งเตือนไปยังผู้เฝ้าระวัง

การเพิ่ม Library เข้าระบบ

ให้คลิกที่รูป Setting 

Screen Shot 2563-06-29 at 17.48.42

สามารถ add a single add (แบบ 1:1), และ Batchadd (แบบหลายๆคนพร้อมกัน)

แบบ a single add

Screen Shot 2563-06-29 at 17.52.20

กด Confirm

Screen Shot 2563-06-29 at 17.53.09

กด + เพื่อเลือก ใบหน้าที่ต้องการ Add เข้า lybrary White list 

หมายเหตุ ขนาดของรูป ต้องมีขนาด 600 pixel x 600 pixel และ ขนาด ต้องไม่เกิน 256KB

Screen Shot 2563-06-29 at 18.22.38

ใส่ รายละเอียดบุคคล

หมายเหตุ ชื่อต้องไม่เกิน 32 อักษร

แบบ batch add

จะต้องทำการสร้าง File ไว้ก่อน โดยจะต้องมีชื่อรูปตาม Format ดังนี้เท่านั้น

Naming format: Name #S Sex # B Birthday # C Country # P Province # City # T Type of Certificate # M Certificate Number

ตัวอย่าง Format รูป

"Tum#S1#B1985-03-01#CThailand#PBangkok#T1#M1234567890.jpg"

 

S Sex : ใส่ 0 คือ เพศชาย, ใส่ 1 คือ เพศหญิง

T Type : ใส่ 0 คือ IC, ใส่ 1 คือ Passport, ใส่ 2 คือ Other อื่น

 Screen Shot 2563-06-29 at 18.44.13

  

การตั้งค่า Face Recognition

คือการกำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบใบหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

Face Recognition : เปิด - ปิด Funtion นี้

Rule : เงื่อนไข Whitelist, Blacklist, Unregister

Identification threshold : Threshold การกำหนดคะแนนที่จะให้ผ่านเงื่อนไขนี้

Linkage options : คือการกำหนดว่า

Whitelist เมื่อผ่านเงื่อนไข Threshold ให้ส่งสัญญาณ Trigger ไปเปิดประตู

Blacklist เมื่อผ่านเงื่อนไข Thershold ให้ส่งสัญญาณ Trigger Alarm output 1 หรือ ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังมือถือ

Unregister เมื่อผ่านเงื่อนไข ให้ส่งสัญญาณ Trigger Alarm output 1

Arming plan : ระยะเวลา

การตั้งค่า identify Record

Screen Shot 2563-06-29 at 18.54.02

คือการดู Log ข้อมูลที่อุปกรณ์ตรวจจับทั้งหมด  และสามารถดูรายละเอียดการเปรียบเทียบหน้าที่ Capture กับ Library ได้

Screen Shot 2563-06-29 at 19.37.36

 

ซึ่งสามารถ Export ออกมาได้ โดยกด Derived form

Screen Shot 2563-06-29 at 18.55.58

โดยสามารถ Export ออกมาในรูปแบบ excel ได้

Screen Shot 2563-06-29 at 18.57.40

 

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน Ruison PAD RS-H658 ได้แล้ว

ส่วนเมนูอื่นๆมีดังนี้

Screen Shot 2563-06-29 at 19.04.37

เมนู Remote Setting เป็น เมนูที่ไว้ตั้งค่าอื่นๆของตัวกล้อง

Camera Config > OSD Config

เป็นเมนูเปิดปิดชื่อ และ เวลา แสดงบนหน้าจอแสดงผล

Camera Config > Image Control

เป็นเมนูตั้งค่ารายละเอียดภาพของกล้อง

Screen Shot 2563-06-29 at 19.07.33

Network Config

เป็นเมนูตั้งค่าเกี่ยวกับ Network บนอุปกรณ์

Screen Shot 2563-06-29 at 19.08.49

Code Config

เป็นเมนูที่ตั้งค่าเกี่ยวกับ Codec ภาพ Codec เสียง และการ Cupture ของภาพ

Audio Parameters 

หากต้องการเสียงดัง-เบา สามารถปรับได้ที่ เมนู Audio Parameter นี้

Alarm Config

เป็นเมนูที่กำหนดรายละเอียดของ Alarm in / Alarm out

Screen Shot 2563-06-29 at 19.11.08

System Config 

เป็นเมนู ตั้งค่าของระบบ

Screen Shot 2563-06-29 at 19.12.29

หากต้องการให้ระบบพูดภาษาไทยให้ไปที่ System Languageเลือกไทย

Screen Shot 2563-06-29 at 19.30.00

System Maintain

เมนูเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตัวอุปกรณ์

Screen Shot 2563-06-29 at 19.13.38

เมนู Local Setting

เป็นเมนูที่แสดง Path ในการบันทึกภาพบนเครื่อง Computer 

Screen Shot 2563-06-29 at 19.19.56

 


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION