Case Study : บริการ Internet ผ่าน Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ(วัด)

บทนำ

     วัตถุประสงค์ของการให้บริการ Internet ในวัด เกิดจากสถาบันอาศรมศิลป์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับวัดต่างๆ ที่มีการบรรยายอบรมธรรมะ ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ และความต้องการใช้เทคโนยีมาช่วยในการเผยแพร่พระธรรม รวมทั้งประวัติความเป็นมา ข้อดีข้อเด่นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละวัดให้เป็นที่รู้จัก เพื่อต้องการใช้ช่องทาง Internet ดึงคนรุ่นใหม่ที่ใช้เข้ามาในวัดให้มากขึ้น

ปัญหาและความท้าทาย

     การใช้งาน internet ในปัจจุบันผ่าน Wi-Fi ที่บ้าน หรือ ที่ออฟฟิศ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นการให้บริการแบบ แจก password (WEP key) ซึ่งไม่ปลอดภัย ระบุตัวตนไม่ได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แชร์กันภายใน อาจเป็นอันตรายและอาจมีปัญหาในอนาคต หากลูกค้าใช้ Internet ไปทำผิดกฎหมาย ซึ่งบางคนไม่ทราบไม่เข้าใจจุดนี้ หรือบางคนที่รู้แล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงวิธีดังกล่าวได้ ดังนั้นการ ใช้วิธี login แบบลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการให้บริการในพื้นที่สาธารณะ แต่ที่ผ่านมาถ้าต้องการๆ login ในลักษณะดังกล่าว ต้องอาศัยระบบที่มีผู้เชียวชาญในการออกติดตั้ง ทั้งยังต้องอาศัย software และ Hardware ซึ่ง ต้องลงทุนอุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์พื้นฐานที่มีแค่ Access Point  ทำให้บางทีก็ดูจะไม่คุ้มต่อการลงทุน

 

Solution และการแก้ปัญหา

     เริ่มต้นจากโจทย์ที่ได้รับว่าต้องให้บริการ Wi-Fi โดยต้องมีการเก็บ log ตาม พ.ร.บ.คอมพิวตอร์ และต้องการให้การ login ทำได้ง่ายที่สุด เนื่องจากต้องการให้คนทั่วไปสามารถดูและเข้าใจได้ทันที รวมทั้งยังต้องการให้ Solution ที่จะใช้มีการบริหารจัดการที่ง่าย ภายหลังจากใช้งานไปแล้ว สามารถเรียกดูสถิติผู้ใช้งาน, การแก้ไข Portal login และการบริหารจัดการระบบทำได้ง่าย เราจึงเลือกใช้ Potalista Cloud และ eZmaster ในการให้บริการ

 

Commercial Cloud Captive Portal and ezMaster Cloud Management

     จากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนา Solution Public Wi-Fi ในหลายโครงการ เราได้ Customize Portalista สำหรับใช้งานของโครงการวัดบันดาลใจโดยใช้ Cloud web login ให้กับทั้ง 10 วัดแบบ Self-Register เพื่อระบุตัวตนโดยมีรูปแบบง่ายๆ และสามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการระบบ Wi-Fi ชั่วคราวได้อย่างรวดเร็ว สามารถควบคุมการใช้งาน รวมไปถึงติดตามพฤติกรรมการใช้ย้อนหลังได้

ตัวอย่างรูปแบบหน้า Portal Web login โดยใช้ ID และเบอร์โทรศัพท์

 

ขั้นตอนการ login อย่างง่าย

     ในส่วนของ feature บน Portalista เองนั้น ยังมีอีกมาก ซึ่งทางโครงการจะอาศัยการเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากวัดตัวอย่าง 10 แห่งเพื่อปรับใช้เพิ่มเติมต่อไปให้อนาคต  เช่นการลงทะเบียนแบบ Facebook, Line เพื่อเก็บข้อมูลนำมาทำการ Analytics เพื่อแยกประเภท ซึ่ง Portalista ก็ได้รองรับ feature ดังกล่าวได้อยู่แล้

ตัวอย่างการทำ Analytic และการทำ Report ด้วย Portalista

ประโยชน์ที่ได้รับ

     หลังจากติดตั้งระบบแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์ดังนี้

  • ระบุตัวตนของผู้ใช้ Wi-Fi ควบคุมและติดตามการใช้งาน internet ได้
  • ง่ายต่อการใช้งาน เพิ่มความพึงพอใจกับลูกค้า จากการ ลงทะเบียนเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ด้วยตัวเองแบบ Self-service Registration หรือสามารถต่อยอดด้วย Facebook
  • ลดภาระและค่าใช้จ่าย ในส่วนของผู้ดูแลระบบ และการจัดการกับผู้ใช้ระบบ Wi-Fi โดยใช้ระบบ Centralized Management
  • ควบคุมการใช้ Internet ผ่านระบบ Wi-Fi ของผู้ใช้งาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เช่นการจำกัดระยะเวลา หรือการจำกัด Bandwidth
  • ป้องกันการเข้าถึง Resource หรือข้อมูลภายในองค์กร บนระบบเครือข่ายได้
  • มีการจัดเก็บ Log ของผู้ใช้ Wi-Fi ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปี 2560 

 

 

 ตารางรายชื่อวัดในโครงการ

จังหวัด

     วัดสุทธิราราม

   กรุงเทพมหานคร

     วัดนายโรง

   กรุงเทพมหานคร

     วัดจากแดง

   สมุทรปราการ

     วัดทองเนียม

   กรุงเทพมหานคร

     วัดไผ่เหลือง

   นนทบุรี

     วัดภูเขาทอง

   พระนครศรีอยุธยา

     วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

   เชียงใหม่

     วัดควนอุโบสถ

   นครศรีธรรมราช

     วัดอิสาน

   นครราชสีมา

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และขอทดสอบได้ที่ บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด โทร 02-940-2070 หรืออีเมล์ sale@nvk.co.th


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION