DISCONTINUED PRODUCTS

สินค้าที่สิ้นสุดสายการผลิตแล้ว

กรณีรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน สำหรับสินค้าที่ยกเลิกการผลิต (EOL) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันต่อจากวันที่ประกาศยกเลิกการผลิตสินค้ารุ่นดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี

* ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

NEWSLETTER SUBSCRIPTION